آشنایی با فرایند آزمایش گیری

در کلیپ زیر، فرایند آزمایش گیری به شیوه ای ساده بیان شده است